Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Cre8Design GmbH (Amtsgericht Coesfeld, HRB 11086), hierna te noemen “Verkoper”, en de klant, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Verkoper zijn overeengekomen en door Verkoper als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

De klant die reeds eerder overeenkomsten met Verkoper is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt hij geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van Verkoper in te stemmen.

2. Offertes, totstandkoming overeenkomst

Een door Verkoper gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper kan een offerte binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de klant nog herroepen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief Mehrwertsteuer respectievelijk BTW, verpakkingskosten en transport, tenzij anders aangegeven.

Indien Verkoper kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte, is Verkoper bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de klant in rekening te brengen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de offerte, tenzij Verkoper zijn offerte herroept, of Verkoper zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de klant. Het staat Verkoper ten allen tijde vrij een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien Verkoper door de uitvoering van de opdracht in strijd zou handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien de klant een verzoek heeft gedaan tot achteraf betalen conform artikel 21 van deze algemene voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarden van acceptatie van het verzoek tot achteraf betalen door Verkoper.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen in de webshop van Verkoper) heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een elektronische bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te facturen.

Elke overeenkomst vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim in de prestatie van Verkoper zal geen invloed hebben op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen

3. Levertijd, afname

Tenzij anders overeengekomen vindt de levering ex works vestigingsplaats Verkoper plaats. De Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De overeengekomen levertijd zal nimmer als fatale termijn gelden. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij het niet kunnen verwerven van de benodigde materialen of grondstoffen nadrukkelijk als overmacht heeft te gelden. In ieder geval dient onder overmacht te worden verstaan alle omstandigheden waarop Verkoper geen invloed heeft en die Verkoper bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de producten te produceren, verwerven, verkopen of te leveren als bedoeld in de overeenkomst.

Indien partijen zijn overeengekomen dat Verkoper de producten zal afleveren bij de klant en de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform dit lid zal Verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van aflevering aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant niet vóór het verstrijken van een uiterst overeengekomen leveringstermijn de producten afneemt en/of de klant de producten ten onrechte weigert, kan de Verkoper de producten voor rekening van de klant, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur en de kwaliteit van de producten, in bewaring (laten) nemen. Alle door de Verkoper ter zake het in bewaring nemen van de producten gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de klant. De Verkoper is gerechtigd de producten pas na volledige betaling van de bewaringskosten aan de klant af te geven.

4. Kwaliteit en omschrijving

Verkoper levert de producten volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de productontwerper/ bevestiging omschreven. De productontwerper kan met betrekking tot de kleuren een andere weergave vertonen dan de klant of zijn computerbeeldscherm ziet. De klant wordt verondersteld hiermee bekend te zijn en dit te aanvaarden.Goedkeuring van de digitale proef door de klant geldt als erkenning dat Verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die door de klant onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Afwijkingen in de door Verkoper gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. Verkoper zal de klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis of in de branche gebruikelijk zijn.

De door de klant ter beschikking gestelde originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, is Verkoper echter niet aansprakelijk. Ge-uploade bestanden worden niet langer dan een maand bewaard.

De klant dient er vanuit te gaan dat gebruikte substraten in voorkomende gevallen niet brandwerend kunnen zijn. Indien brandwerendheid een vereiste is, dan is het aan de klant om hier vooraf melding van te maken bij Verkoper. In overleg zal Verkoper in dat geval een alternatief trachten te zoeken wat brandwerend gecertificeerd is.

5. Door de klant verstrekte materialen en instructies

Indien de klant met Verkoper is overeengekomen, dat de klant materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De klant zal hiertoe instructies van Verkoper vragen.

De klant is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De klant zal hiertoe de opgave van Verkoper vragen. De klant staat er voor in, dat Verkoper een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

Verkoper is niet gehouden de van klant ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

Verkoper is niet aansprakelijk voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Verkoper onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de klant aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Verkoper getoonde monster en de later door de klant voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

Verkoper staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid van de producten indien de klant niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijke opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Verkoper niet aansprakelijk voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, of voor het beschadigen van door hem van de klant ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, coating, vernis of anti- smetpoeder.

De klant is gehouden Verkoper onverwijld op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

Verkoper is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de klant aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De klant is op verzoek van Verkoper gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten op eigen kosten bij Verkoper af te halen.

6. Productiemiddelen en tekeningen van Verkoper

Wanneer artikelen worden vervaardigd volgens tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen, dit in de ruimste zin, welke Verkoper van de klant ontvangt, dan garandeert de klant dat met de fabricage en/of levering van genoemde artikelen geen inbreuk gemaakt wordt op enig recht van intellectueel eigendom, zoals octrooi- merken- of toepassingsrecht, modellenrecht of een ander recht van enige derde. De klant vrijwaart Verkoper voor alle desbetreffende vorderingen van derden jegens Verkoper. Mocht enige derde patij bezwaar maken tegen de fabricage en/of levering vanwege een vermeend recht als bovenbedoeld, dan is Verkoper alleen al om die reden gerechtigd de fabricage en/of levering onmiddellijk te beëindigen en vergoeding van de gemaakte kosten te eisen, onverminderd zijn vorderingen op de klant met betrekking tot verdere schadeloosstelling en zonder dat Verkoper is gehouden enige schadevergoeding aan de klant te betalen.

Alle tekeningen, schetsen, grafieken, monsters, modellen, foto’s, drukproeven enz. welke ten behoeve van Verkoper worden gemaakt en/of aan de klant worden geleverd, blijven het eigendom van Verkoper en mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gebruikt of overhandigd of getoond aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Zij dienen op eerste verzoek terstond aan Verkoper te worden geretourneerd.

Alle door Verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, typen, stansmessen en -vormen, (folie )preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Verkoper, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

Verkoper is niet gehouden de in lid 3 van dit artikel bedoelde zaken aan de klant af te geven.

Verkoper is niet gehouden de in lid 3 van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren. Indien de klant en Verkoper overeenkomen dat deze zaken door de klant zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een half jaar en zonder dat Verkoper instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

7. Keuring van de producten, klachttermijn

De klant is verplicht tot controle van de geleverde producten op het moment van de aflevering. Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare afwijkingen/beschadigingen dienen door de klant nauwkeurig op de door hem afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven. Te late klachten laten alle rechten van de klant vervallen.

Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen uiterlijk acht (8) dagen na de ontdekking, doch binnen twee maanden na de leveringsdatum, schriftelijk per aangetekende brief bij Verkoper te worden ingediend. Reclames moeten door de klant nauwkeurig worden omschreven.

Zonder toestemming van Verkoper is de klant niet gerechtigd producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen.

8. Prijzen

Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan, is Verkoper gerechtigd de aan de klant in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijswijziging plaatsvindt gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Verkoper heeft het recht te bedingen dat door de klant - alvorens de producten worden geleverd - een voorschot wordt betaald of zekerheid wordt gesteld.

Indien door Verkoper duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door hem worden hersteld.

9. Betaling

Alle betalingen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen Tenzij de klant consument is, heeft de klant geen recht tot korting, opschorting of verrekening.

Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de klant consument is, raakt deze pas in verzuim nadat hij schriftelijk tot betaling is gesommeerd waarbij een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld en nakoming binnen de termijn uitblijft. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper gerechtigd alle verdere leveringen, zowel die op grond van de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft als die op grond van andere overeenkomsten, aan de klant op te schorten.

Alsdan heeft Verkoper het recht per maand aan de klant de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de klant. Tenzij de klant consument is, worden deze vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Verkoper de daadwerkelijke kosten van de klant te vorderen indien deze hoger zijn.

Indien de klant een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie, vereffening of ontbinding van de onderneming, ingeval de zeggenschap over de onderneming van de klant door een of meer anderen wordt verkregen in de zin van de SER-Fusie Gedragsregels, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van zeggenschap van toepassing zijn, alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van Verkoper ten behoeve van de klant afgegeven kredietlimiet, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden c.q. op te zeggen en is al hetgeen Verkoper van de klant te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

Ingeval Verkoper de overeenkomst ontbindt c.q. opzegt omdat de klant in staat van faillissement wordt verklaard, heeft Verkoper het recht de door haar aan de klant verkochte producten uit de boedel terug te kopen tegen de marktwaarde van de producten op het moment van terugkoop.

Verkoper heeft te allen tijde, op grond van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van de klant, het recht naar zijn keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het toekomende als ontbonden te beschouwen, tenzij door de klant binnen een door Verkoper te stellen termijn zekerheid wordt gesteld voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen de klant verschuldigd zal worden. In beide gevallen heeft Verkoper recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de order. Op verzoek van de klant kunnen tegen een door Verkoper te beoordelen zekerheid de leveringen worden gecontinueerd.

10. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de klant afgeleverde of nog af te leveren producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel aan hem is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Verkoper tegen de klant mocht verkrijgen.

De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.

Indien de klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort zal schieten en/of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de klant Verkoper toestemming om de betreffende producten in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

De klant is verplicht Verkoper terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust.

De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.

Zolang het eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan is het deze niet toegestaan de geleverde producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

In het geval dat Verkoper producten op grond van dit artikel retour neemt zal hij, indien nodig, een creditnota opmaken. De producten worden dan gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten berekend naar het moment van de terugname. De klant is verplicht een eventuele daling in de waarde van de producten te vergoeden.

In het geval dat de klant de producten doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor de producten is nog niet (volledig) voldaan, dan is de klant op verzoek van de Verkoper verplicht om de vordering op deze derde aan Verkoper te cederen of te verpanden.

11. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of diens leveranciers, alsmede tekortkomingen van Verkopers toeleveranciers.

Indien Verkoper zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Verkoper weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.

In het geval dat Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Verkoper gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de klant verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Indien Verkoper binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt zijn verplichtingen jegens de klant na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Verkoper als de klant het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Verkoper jegens de klant gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Verkoper voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel veroorzaakt zijn door een onrechtmatige daad van Verkoper, is te allen tijde beperkt tot herstel van de gebrekkige producten althans tot vervanging daarvan. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, transportkosten, stagnatieschade, schade van derden, operationele verliezen, verlies aan productietijd en gemiste kansen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel dan wel door Verkoper tijdens het leveren van de producten ingeschakelde leveranciers of andere derden.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de klant is verstrekt. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor druk- of schrijfouten in afbeeldingen, brochures of websites. Verkoper is niet aansprakelijk voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren. Bij het vervaardigen van de producten Fine-Art Plexiglas en Fine-Art Aluminium kan Verkoper geen 100% stofvrij resultaat garanderen.

In het geval sprake is van een transportschade is Verkoper niet aansprakelijk als de koper voor goede ontvangst heeft getekend. Verkoper waarschuwt de klant hiervoor nogmaals extra middels een grote sticker op de levering/verpakking.

Verkoper is niet aansprakelijk indien de klant de gebruiksvoorschriften van de producten, waaronder maar niet beperkt tot de veiligheidsvoorschriften en bewaaradviezen, niet in acht neemt.

De klant vrijwaart de Verkoper en stelt deze schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de klant is uitgesloten.

Het in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel 10 is niet van toepassing indien de klant consument is.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

Het is de klant bekend dat op de terzake de overeenkomst geleverde producten, modellen, monsters, logo's, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, kunnen rusten van zowel Verkoper zelf als van derden, welke rechten hij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Verkoper en de klant is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.

Door het kopen van een kunstfoto van Verkoper verkrijgt de klant slechts het eigendom aan de roerende zaak. Verkoper blijft te allen tijde eigenaar van de volledige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de kunstfoto. Het is de klant niet toegestaan de producten van Verkoper, waaronder kunstfoto’s, te verveelvoudigen, te verhuren, openbaar tentoon te stellen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de klant wel toegestaan producten te verkopen.

Indien de klant kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is omschreven dient hij dit direct aan Verkoper te melden.

Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de klant jegens Verkoper een direct opeisbare boete van € 50.000,-, onverminderd het recht van Verkoper nakoming en/of de daadwerkelijke schade te vorderen.

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de klant dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Verkoper in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de klant.

14. Diverse

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.

Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen Verkoper en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De rechtbank Overijssel (Almelo) is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, waarbij het Verkoper vrijstaat de klant ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

HOOFDSTK II: WEBSHOP

Ingeval van een bestelling in de webshop van Verkoper geldt naast het bepaalde in hoofdstuk I het bepaalde in dit hoofdstuk II van deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijd tussen hoofdstuk I en hoofdstuk II prevaleert het bepaalde in hoofdstuk II.

16. Bedenktijd / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop gesloten via de webshop van Verkoper, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen, of:

als de klant in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste goederen heeft ontvangen.

als de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Het herroepingsrecht geldt echter niet voor:

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  • goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; 
  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Dit betekent dat de klant de producten die Verkoper op wens van de klant heeft geproduceerd, zijnde gepersonaliseerde fotoproducten, niet kan herroepen.

17. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

18. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant de goederen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper.

De klant zendt de goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant aan Verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Verkoper is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

19. Verplichtingen van Verkoper bij herroeping

Verkoper vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Verkoper in rekening gebracht voor de geretourneerde goederen, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Verkoper aanbiedt de goederen zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de goederen heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de klant worden terugbetaald. De kosten van het retourneren van de goederen draagt de klant. Bij retournering van slechts een deel van de goederen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde goederen terugbetaald.

Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.

Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant.

20. Klachtenregeling

Verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klant kan een klacht ook indienen bij het EU platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper. Klachten kunnen worden gemeld bij: klantenservice@printingambitions.com.

Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht over een product, dienst of de service van Verkoper kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar Verkoper als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

21. Geschillen Stichting Webshop Keurmerk

Geschillen tussen de klant en Verkoper over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Verkoper te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als Verkoper worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen 8 dagen aan Verkoper heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Verkoper aan deze keuze gebonden. Wanneer Verkoper dat wil doen, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Verkoper schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Verkoper de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Verkoper gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Verkoper surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

22. Branchegarantie Stichting Webshop Keurmerk

De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de klant uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de klant een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop en dat hij zijn vordering op Verkoper overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op Verkoper meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de klant aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de klant.

HOOFDSTK III ACHTERAF BETALEN

Ingeval van een bestelling in de webshop van Verkoper waarbij de klant kiest voor betaling achteraf geldt naast het bepaalde in de hoofdstukken I en II het bepaalde in dit hoofdstuk III van deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijd tussen de eerstgenoemde hoofdstukken en het laatstgenoemde hoofdstuk III prevaleert het laatstgenoemde hoofdstuk III.

Als de klant gebruik maakt van de achteraf betaalservice van Verkoper, verklaart de klant zich akkoord met de betalingsvoorwaarden van Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay. Verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de betalingsvoorwaarden van AfterPay.

BETALINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden Arvato Finance B.V. handelend onder de naam AfterPay

(Versie 3.0, mei 2018)

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op een bezoek van de klant aan de website van AfterPay, de aanvraag van de klant om achteraf te betalen en beoordeling daarvan en na goedkeuring van de aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1. Je hebt een bestelling geplaatst en hebt gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Je keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van je gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk direct online te zien en daarbij of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kun je hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Je kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van je aanvraag om te betalen met AfterPay, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4. Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dien je tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging);

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen.

Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.

De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen;

Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;

Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay de uit je bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1. Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay van AfterPay houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

2.2. AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren.

2.3. Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra je verzoek om te betalen via AfterPay is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging, waarin wij je incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijg je 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay ga je akkoord met de termijn van 5 dagen.

2.4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

2.5. AfterPay is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2.  Indien je hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van je rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan jou hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3. Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2.   Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay aan jou een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan jou een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwerkt persoonsgegevens om je identiteit te bevestigen, te toetsen of je achteraf kunt betalen, om administratieve redenen, om fraude tegen te gaan, om een risico-toetsing te doen, ter voorkoming van witwassing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is naar jou.

Onderstaand vind je voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die AfterPay mag verwerken:

Contactinformatie: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer

Betaalinformatie: factuurgegevens, rekeningnummer

Financiële informatie: negatieve betaalhistorie, WSNP-melding

Informatie over goederen/diensten: details over je bestelling

Historische informatie: je bestelhistorie bij AfterPay

Wij hergebruiken de gegevens die je eerder aan ons verstrekt hebt en mogen deze informatie delen met een kredietreferentieagentschap en anti-money laundering screening bedrijven ten behoeve van het toetsen van je kredietwaardigheid, een risicotoetsing en ter bevestiging van je identiteit alvorens je gebruik kunt maken van AfterPay.

Als je eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van AfterPay, kan er informatie van je zijn opgeslagen om bijvoorbeeld administratieve redenen. Waar mogelijk zal AfterPay deze informatie gebruiken om je identiteit te bevestigen en om het gebruik van AfterPay te versimpelen. AfterPay maakt gebruikt van elektronische communicatie (e-mail, sms) om in contact met jou te komen. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die AfterPay van je heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar privacy@afterpay.nl.

Je persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan de webshop waar je besteld hebt (om administratieve redenen) en autoriteiten of andere overheidsinstellingen wanneer AfterPay hier toe verplicht wordt gesteld. AfterPay mag eveneens je persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Arvato Financial Solutions Group.

AfterPay is eindverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwijst naar haar privacy statement voor een volledige beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door AfterPay. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, ga je tevens akkoord met het privacy statement.

Artikel 8 Cookies

AfterPay gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van AfterPay. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van AfterPay gebruiken zonder cookies.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

BETALINGSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op  bezoek van de website van Afterpay, de aanvraag van de klant om achteraf te betalen en beoordeling daarvan en na goedkeuring van e aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay. Het in de volgende artikelen gebruikte begrip “aanvrager”  duidt op het bedrijf dat een aanvraag indient om van de achterafbetaaldienst van AfterPay gebruik te maken.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

Als u als onderneming (hierna ook ‘onderneming’) verzoekt de leverancier te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna “AfterPay”)  leidt dit niet onmiddellijk tot een overeenkomst waarbij u via AfterPay mag betalen. De leverancier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

Iedere leverancier is gerechtigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de leverancier gebruik van AfterPay indien u als onderneming kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

Het inschrijfnummer van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten  van de vennootschap onder firma die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen, bij een besloten of naamloze vennootschap degene die deze vennootschap mag vertegenwoordigen bij het afsluiten van deze koop of dienstverlening waarvoor u als onderneming vraagt te mogen betalen via AfterPay;

Het bankrekeningnummer van de onderneming die betaling met AfterPay® aanvraagt.

Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u als onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

De onderneming heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

De onderneming  is niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of (bij personenvennootschappen en eenmanszaken) u bent niet onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert de onderneming niet in een situatie waarin de onderneming opgehouden diens schulden tijdig te voldoen.

U wordt als onderneming vertegenwoordigd door degene die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en die beschikkingsbevoegd is namens de onderneming te handelen.

De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de leverancier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;

Door het verstrekken van de ondernemingsgegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u namens de onderneming uitdrukkelijk toestemming deze gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of de aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;

Door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® verklaart de onderneming de uit uw bestelling/dienstenaanvraag voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

De keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u als onderneming verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling/dienstenaanvraag, worden overgedragen door de leverancier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u als onderneming hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien de onderneming aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit de betalingsverplichting aan AfterPay in stand. De onderneming moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling/ontbinding van de overeenkomst met de leverancier door u niet te restitueren.

Indien de onderneming kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u als onderneming AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de kosten op het door de onderneming vermelde (bank)rekeningnummer en is er bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en de onderneming via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij de onderneming een vooraankondiging, waarin wij deze incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging ontvangt de onderneming 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u als onderneming akkoord met de termijn van 5 dagen.

AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de leverancier op grond van de bestelling/dienstverlening aan uw onderneming kan/kon uitoefenen.

AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op de onderneming over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van betalingsopdracht(en) van de onderneming komen voor diens rekening en risico.

Indien de onderneming heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient de onderneming zorg te dragen voor voldoende saldo op het door de onderneming opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van de bankrekening van de onderneming, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Dit kan worden voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat de onderneming in verzuim is, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

Tot één dag voor de incassotransactie, kan de onderneming wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

De betaling die de onderneming verschuldigd is door het aangaan van de overeenkomst met de leverancier, dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u als onderneming is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

U als onderneming bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de onderneming geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 - 7 230 270.

Artikel 6 Verzuim

Indien de onderneming niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u als onderneming zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien u als onderneming binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan de onderneming een herinnering om te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien de onderneming aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien ook aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven, en AfterPay een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

Vanaf de datum waarop de onderneming in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door de onderneming verschuldigde bedrag, tevens bent u als onderneming administratiekosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de  bankrekening van de onderneming af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

Indien er door aan de onderneming toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door de onderneming gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan de betaling in mindering strekken op het door de onderneming oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.