Generelle salgs- og leveringsbetingelser

KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

1. Anvendelighed af disse vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud, tilbud og enhver kontrakt mellem Cre8Design GmbH (Amtsgericht Coesfeld, HRB 11086), i det følgende benævnt "sælger", og kunden, for så vidt som disse generelle vilkår og betingelser ikke udtrykkeligt er fraveget af parterne skriftligt.

Bestemmelser, der afviger fra bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser, f.eks. kundens indkøbs- eller andre almindelige forretningsbetingelser, gælder ikke mellem parterne, medmindre de er aftalt i samråd med sælger og udtrykkeligt er accepteret skriftligt af sælger.

En kunde, der tidligere har indgået aftaler med sælger, hvor disse almindelige betingelser har været gældende, anses for stiltiende at have accepteret, at de almindelige betingelser finder anvendelse på sælgers efterfølgende aftaler.

2. Tilbud, indgåelse af aftale

Et tilbud fra Sælger er uforpligtende og gældende i 30 kalenderdage, medmindre andet er angivet. Sælger kan dog tilbagekalde et tilbud inden for to arbejdsdage efter kundens accept heraf. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for sælger.

De priser, der er angivet i et tilbud, er eksklusive Mehrwertsteuer henholdsvis moms, emballageomkostninger og transport, medmindre andet er angivet.

Såfremt sælger har haft omkostninger i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet, er sælger berettiget til at debitere kunden alle omkostninger, som sælger har haft i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet.

Aftalen er indgået, når kunden skriftligt har accepteret tilbuddet, medmindre sælger tilbagekalder sit tilbud, eller sælger skriftligt har accepteret kundens ordrebekræftelse. Sælger er til enhver tid berettiget til at afvise en ordre, f.eks. hvis sælger ved udførelse af ordren vil krænke tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis kunden har fremsat en anmodning om betaling i restance i overensstemmelse med artikel 21 i disse generelle vilkår og betingelser, indgås aftalen under de suspensive betingelser for accept af anmodningen om betaling i restance af sælgeren.

Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk (f.eks. ved at afgive en ordre i sælgers webshop), skal sælger straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk.

Sælger kan inden for lovens rammer undersøge, om kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis sælgeren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en elektronisk ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen med angivelse af grunde.

Sælger forbeholder sig ret til at udføre aftalen i dele og til at fakturere aftalen i dele.

Hver aftale udgør en selvstændig transaktion; enhver misligholdelse af sælgers ydelse vil ikke påvirke aftalen med hensyn til andre leverancer.

3. Leveringstid, accept

Medmindre andet er aftalt, skal levering ske ab fabrik på Sælgers forretningssted. Sælger skal udføre accepterede ordrer hurtigst muligt, men inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Den aftalte leveringstid er aldrig en frist. Den aftalte leveringstid forlænges med en periode, hvor Sælger er forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, hvorved manglende evne til at fremskaffe de nødvendige materialer eller råvarer udtrykkeligt skal betragtes som force majeure. Under alle omstændigheder skal force majeure forstås som alle omstændigheder, der ligger uden for sælgers kontrol, og som gør det vanskeligt eller umuligt for sælger at producere, erhverve, sælge eller levere de produkter, der er nævnt i aftalen.

Hvis parterne har aftalt, at sælger skal levere produkterne til kunden, og leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil kunden blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har kunden ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. I tilfælde af ophævelse i henhold til dette afsnit refunderer sælgeren det beløb, som kunden har betalt, så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter ophævelsen.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler sælgeren indtil tidspunktet for levering til kunden eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort bekendt med sælgeren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Hvis kunden ikke aftager produkterne inden udløbet af en nærmere aftalt leveringsperiode, og/eller kunden uretmæssigt afviser produkterne, kan sælger oplagre eller lade oplagre produkterne for kundens regning, herunder med risiko for kvalitetsforringelse, herunder men ikke begrænset til afvigelser i produkternes farve og kvalitet. Alle omkostninger, som sælger har afholdt og skal afholde i forbindelse med opbevaring af produkterne, bæres af kunden. Sælger er først berettiget til at levere produkterne til kunden efter fuld betaling af lageromkostningerne.

4. Kvalitet og beskrivelse

Sælger leverer produkterne i henhold til den beskrivelse, kvalitet og mængde, som er angivet i produktdesignet/bekræftelsen. Produktdesigneren kan vise andre farver, end kunden eller dennes computerskærm ser. Kundens godkendelse af det digitale prøvetryk betragtes som en anerkendelse af, at sælger har udført arbejdet forud for prøvetrykket korrekt.

Sælger er ikke ansvarlig for uoverensstemmelser, fejl og mangler, som kunden ikke har bemærket i korrekturer, der er godkendt eller rettet af kunden. Ethvert korrektur, der fremstilles på kundens anmodning, faktureres i tillæg til den aftalte pris, medmindre det udtrykkeligt er aftalt, at omkostningerne til sådanne korrekturer er inkluderet i prisen.

Afvigelser i de af sælgeren anvendte materialer og halvfabrikata, som er tilladt i henhold til de generelle salgsbetingelser for levering af disse materialer og halvfabrikata, betragtes som afvigelser af mindre betydning. De relevante betingelser er tilgængelige for inspektion i leverandørens lokaler. På anmodning sender leverandøren kunden et eksemplar af disse vilkår og betingelser uden beregning.

Afvigelser mellem det leverede produkt på den ene side og det oprindelige design, tegning, kopi eller model eller sats, tryk eller andre korrekturer på den anden side kan ikke være grund til afvisning, rabat, ophævelse af aftalen eller erstatning, hvis de er af mindre betydning eller sædvanlige i branchen.

De af kunden leverede originaler skal behandles med omhu. Sælgeren er dog ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå under behandlingen. Uploadede filer vil ikke blive opbevaret længere end en måned.

Kunden skal gå ud fra, at de anvendte substrater muligvis ikke er brandsikre. Hvis brandmodstand er et krav, er det op til kunden at underrette sælgeren om dette på forhånd. Sælgeren vil så i samråd med kunden forsøge at finde et alternativ, der er certificeret som brandhæmmende.

5. Materialer og instruktioner leveret af kunden

Hvis kunden har aftalt med sælgeren, at kunden skal levere materialer eller produkter til trykning eller forarbejdning, skal kunden sørge for, at denne levering sker på en måde, der kan anses for rettidig og korrekt for normal, planlagt produktion. Kunden skal anmode om instruktioner fra sælgeren til dette formål.

Ud over de materialer eller produkter, der kræves til den aftalte ydelse, er kunden også forpligtet til at levere en rimelig mængde til korrektur, prøver osv. til den relevante forarbejdning. Kunden skal anmode om sælgers specifikation til dette formål. Kunden garanterer, at sælgeren modtager en tilstrækkelig mængde. Bekræftelse på modtagelse af materialet eller produkterne ved eller den mængde, der er angivet på transportdokumenterne, er modtaget.

Sælger er ikke forpligtet til at undersøge de fra kunden modtagne emner for egnethed før trykning eller forarbejdning.

Sælger er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af kontrakten, hvis dette skyldes ekstraordinære forarbejdningsvanskeligheder eller forarbejdningsvanskeligheder, som med rimelighed ikke kunne forudses af sælger, og som skyldes arten af de materialer eller produkter, som kunden har leveret, eller hvis dette skyldes uoverensstemmelser mellem den prøve, som oprindeligt blev vist til sælger, og de materialer eller produkter, som kunden efterfølgende har leveret til trykningen.

Sælger indestår ikke for produkternes egenskaber som holdbarhed, vedhæftning, glans, farve, lys- eller farveægthed eller slidstyrke, såfremt kunden ikke senest ved aftalens indgåelse har givet skriftlige oplysninger om de af ham leverede materialers eller produkters egenskaber og beskaffenhed og ikke har givet fyldestgørende oplysninger om den anvendte for- og overfladebehandling.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er sælger ikke ansvarlig for løsning, klæbning, udtværing, ændring af glans eller farve eller for skader på materialer og produkter, der er modtaget fra kunden, og som skal trykkes eller behandles af kunden, hvis de har gennemgået en forbehandling, f.eks. ved påføring af lak, coating, fernis eller antiudtværingspulver.

Kunden er forpligtet til straks at informere sælgeren om eventuelle særlige vanskeligheder eller sundhedsrisici ved trykning eller forarbejdning af de af ham leverede materialer og produkter.

Sælger er berettiget til at bortskaffe rester som skæreaffald m.v. af de af kunden leverede materialer og produkter, som om de var sælgers ejendom. På sælgers anmodning er kunden forpligtet til at afhente de ubrugte materialer og produkter samt de nævnte rester for egen regning.

6. Produktionsmidler og sælgers tegninger

Såfremt varer fremstilles efter tegninger, prøver, modeller eller andre anvisninger i videste forstand, som sælger modtager fra kunden, indestår kunden for, at fremstilling og/eller levering af de nævnte varer ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, såsom patent-, varemærke- eller ansøgningsrettigheder, designrettigheder eller andre rettigheder. Kunden skal holde sælger skadesløs for alle relevante krav fra tredjemand mod sælger. Hvis tredjemand gør indsigelse mod fremstillingen og/eller leveringen på grund af en påstået rettighed som nævnt ovenfor, er sælger alene af den grund berettiget til straks at standse fremstillingen og/eller leveringen og kræve de afholdte omkostninger refunderet, uden at dette berører sælgers krav mod kunden om yderligere erstatning, og uden at sælger er forpligtet til at betale nogen form for erstatning til kunden.

Alle tegninger, skitser, grafer, prøver, modeller, fotografier, prøvetryk m.v., der er udført på sælgers vegne og/eller udleveret til kunden, forbliver sælgers ejendom og må ikke uden sælgers forudgående skriftlige samtykke reproduceres, anvendes helt eller delvist, overdrages eller forevises for tredjemand. De skal returneres til sælger straks efter første anmodning.

Alle af sælger fremstillede genstande, såsom produktionsmidler, halvfabrikata og hjælpemidler, herunder især typografier, konstruktionstegninger, modeller, arbejds- og detailtegninger, databærere, edb-programmer, datafiler, fotografiske optagelser, litografier, klichéer, film mikro- og makromontager, trykplader, serigrafiforme, dybtrykscylindre, typer, stanseknive og -forme, (folie)prægeforme, stempelplader og periferiudstyr, forbliver sælgers ejendom, selv om de er angivet som en separat post i tilbuddet, i tilbuddet eller fakturaen.

Sælgeren er ikke forpligtet til at udlevere de i stk. 3 i denne artikel nævnte genstande til kunden.

Sælgeren er ikke forpligtet til at opbevare de i denne artikels stk. 3 nævnte genstande for kunden. Hvis kunden og sælgeren aftaler, at disse genstande skal opbevares af kunden, vil dette være i en periode på maksimalt seks måneder, og uden at sælgeren garanterer deres egnethed til gentagen brug.

7. Inspektion af produkterne, reklamationsperiode

Kunden er forpligtet til at inspicere de leverede produkter på leveringstidspunktet. Reklamationer på grund af mangler, defekter, afvigelser fra de angivne specifikationer eller udvendigt synlige afvigelser/skader skal beskrives nøjagtigt af kunden på de fragtbreve, han har underskrevet. Ved for sen reklamation bortfalder alle kundens rettigheder.

Ikke-synlige fejl eller mangler skal meddeles sælger skriftligt pr. anbefalet brev senest otte (8) dage efter, at de er opdaget, men senest to måneder efter leveringsdatoen. Reklamationer skal være nøjagtigt beskrevet af kunden.

Kunden er ikke berettiget til uden sælgers samtykke at returnere produkter, som efter hans opfattelse er mangelfulde.

8. Priser

Hvis kostpriserne i perioden mellem tilbudsdatoen og leveringsdatoen er genstand for en stigning, såsom, men ikke begrænset til, resultatet af regeringsforanstaltninger, lønninger, importafgifter, er sælgeren berettiget til at forhøje den pris, der skal opkræves hos kunden tilsvarende. Kunden, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed (forbruger), har ret til at ophæve aftalen, hvis prisændringen sker i løbet af tre måneder efter aftalens indgåelse.

Sælger er berettiget til at kræve, at kunden - inden varerne leveres - betaler et forskud eller stiller sikkerhed.

Såfremt der er begået åbenbare kalkulationsfejl af sælger, kan disse til enhver tid berigtiges af ham.

9. Betaling

Alle betalinger skal ske senest fjorten (14) dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt. Medmindre kunden er forbruger, er kunden ikke berettiget til rabat, suspension eller modregning.

Hvis kunden ikke eller ikke korrekt opfylder sine betalingsforpligtelser, er han i misligholdelse, uden at der kræves yderligere krav eller varsel om misligholdelse. Hvis kunden er forbruger, er han først i misligholdelse, når han skriftligt er blevet opfordret til at betale, hvorved der er fastsat en rimelig frist for opfyldelse, og opfyldelse ikke finder sted inden for fristen. I tilfælde af forsinket betaling er sælger berettiget til at suspendere alle yderligere leverancer til kunden, både leverancer i henhold til den aftale, som den forfaldne betaling vedrører, og leverancer i henhold til andre aftaler.

I så fald er sælgeren berettiget til at opkræve kunden den lovbestemte (kommercielle) rente pr. måned på det udestående beløb fra forfaldsdatoen til datoen for fuld betaling. En del af en kalendermåned tæller som en hel kalendermåned i denne sammenhæng.

Alle omkostninger til retslig og udenretslig inddrivelse af kravet/kravene skal bæres af kunden. Medmindre kunden er forbruger, er disse fastsat til 15% af fakturabeløbet, uden at det berører sælgers ret til at kræve de faktiske omkostninger fra kunden, hvis de er højere.

Hvis kunden forsøger at indgå en gældsordning med sine kreditorer, i tilfælde af ansøgning om konkurs, ansøgning om betalingsstandsning eller WSNP, beslaglæggelse og/eller likvidation, afvikling eller opløsning af virksomheden, hvis kontrollen med kundens virksomhed erhverves af en eller flere andre i henhold til SER Merger Code of Conduct sådan uanset om disse adfærdsregler gælder for den relevante erhvervelse af kontrol, samt i tilfælde af død og/eller anbringelse under værgemål og/eller tilbagekaldelse og/eller reduktion af en kreditgrænse udstedt af sælgers kreditforsikringsselskab på vegne af kunden, er sælger berettiget til straks at opløse c.q. opsige aftalen, og alt, hvad sælger har at kræve af kunden, forfalder straks til betaling, uden at dette berører retten til at kræve yderligere erstatning.

Såfremt Sælger hæver eller opsiger aftalen, fordi kunden erklæres konkurs, er Sælger berettiget til at tilbagekøbe de produkter, som Sælger har solgt til kunden, fra boet til produkternes markedsværdi på tilbagekøbstidspunktet.

Baseret på mistanke om nedsat kreditværdighed hos kunden har sælger til enhver tid ret til efter eget skøn enten at suspendere leverancen eller at betragte aftalen som opløst for fremtiden, medmindre kunden stiller sikkerhed for korrekt og rettidig betaling af, hvad kunden vil skylde inden for en periode, der fastsættes af sælger. I begge tilfælde er sælger berettiget til kompensation for den uopfyldte del af ordren. På kundens anmodning kan leverancer fortsættes mod en sikkerhed, der skal vurderes af sælgeren.

10. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til alle produkter, der er leveret eller skal leveres til kunden, indtil købsprisen for alle disse produkter er betalt fuldt ud. Ejendomsforbeholdet gælder også for alle forpligtelser, der følger af denne aftale, og som sælger måtte erhverve mod kunden.

Kunden er forpligtet til at opbevare de under ejendomsforbehold leverede produkter med fornøden omhu og som sælgers genkendelige ejendom.

Hvis kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser over for sælger, og/eller sælger har god grund til at frygte, at kunden ikke vil opfylde disse forpligtelser, er sælger berettiget til at tage de under ejendomsforbehold leverede produkter tilbage uden indblanding fra tredjemand, såsom, men ikke begrænset til, en domstol. Kunden giver hermed sælgeren tilladelse til at tage de pågældende produkter i besiddelse samt til at komme ind i de rum, hvor de pågældende produkter er placeret, og de rum, der giver adgang til dem.

Kunden er forpligtet til straks skriftligt at underrette sælger om, at tredjemand gør rettigheder gældende over de produkter, der er omfattet af sælgers ejendomsforbehold.

Kunden er forpligtet til at forsikre produkterne mod brand, eksplosion og vandskade samt tyveri i ejendomsforbeholdets varighed og til at stille policerne for disse forsikringer til rådighed for sælgeren til inspektion på forlangende.

Så længe ejendomsretten til produkterne ikke er overgået til kunden, er kunden ikke berettiget til at overdrage ejendomsretten til de leverede produkter til tredjemand, pantsætte dem eller på anden måde belaste dem, disponere over dem eller overdrage dem til brug, uanset under hvilken titel, medmindre andet er skriftligt aftalt.

I tilfælde af, at sælger tager produkter tilbage i henhold til denne artikel, skal han om nødvendigt udfærdige en kreditnota. Produkterne krediteres da for produkternes markedsværdi beregnet i henhold til tidspunktet for returneringen. Kunden er forpligtet til at refundere ethvert fald i produkternes værdi.

I tilfælde af, at kunden videresælger produkterne til tredjemand, og købsprisen for produkterne endnu ikke er betalt (fuldt ud), er kunden forpligtet til på sælgers anmodning at overdrage eller pantsætte kravet mod denne tredjemand til sælger.

11. Force majeure

Ved force majeure forstås i disse almindelige betingelser enhver omstændighed, som sælger ikke er herre over - også selv om den kunne være forudset ved aftalens indgåelse - og som varigt eller midlertidigt forhindrer aftalens opfyldelse, samt, for så vidt den ikke allerede er omfattet heraf, (borger)krig, krigsfarer, (arbejds)strejke, lockout, transportvanskeligheder, brand og andre alvorlige forstyrrelser i sælgers eller dennes leverandørers virksomhed, samt mangler hos sælgers leverandører.

Hvis Sælger ikke kan eller ikke kan opfylde sine forpligtelser korrekt på grund af force majeure, suspenderes disse forpligtelser, indtil Sælger igen er i stand til at opfylde aftalen på den aftalte måde.

I tilfælde af, at sælger allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser, når force majeure indtræffer, eller kun delvist kan opfylde sine forpligtelser, er sælger berettiget til at fakturere den allerede leverede del eller den leverbare del separat. I så fald er kunden forpligtet til at betale denne faktura, som om der var tale om en særskilt aftale.

Hvis sælgeren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden inden for en rimelig tidsperiode som følge af en begivenhed som beskrevet i stk. 1 i denne artikel, har både sælgeren og kunden ret til at ophæve den eksisterende aftale mellem dem, uden at sælgeren er forpligtet til at kompensere kunden for enhver skade i forbindelse med ophævelsen.

12. Ansvar

Sælgers ansvar for alle skader og omkostninger, der er forårsaget af eller direkte forbundet med en tilregnelig mangel ved aftalens opfyldelse, eller forårsaget af en ulovlig handling fra sælgers side, er til enhver tid begrænset til reparation af de defekte produkter eller i det mindste til udskiftning af dem. Kunden har kun ret til omlevering, hvis reparation af produktet ikke er mulig.

Sælgers ansvar er under alle omstændigheder begrænset til nettofakturabeløbet for den pågældende leverance.

Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte skader og omkostninger, herunder men ikke begrænset til produktionsskader, avancetab og andre indirekte økonomiske skader, transportomkostninger, stagnationsskader, tredjemandsskader, driftstab, tab af produktionstid og forspildte muligheder.

Sælger er ikke ansvarlig for skader forvoldt af sælgers personale eller af leverandører eller andre tredjemænd, som sælger har engageret i forbindelse med levering af produkterne.

Sælger er ikke ansvarlig for skader som følge af ukorrekte oplysninger fra kunden. Sælger er heller ikke ansvarlig for tryk- eller stavefejl i billeder, brochurer eller hjemmesider. Sælgeren er ikke ansvarlig for produktets modstandsdygtighed over for fugt, ekstrem UV-stråling og andre ekstreme miljøfaktorer. Ved fremstilling af Fine-Art plexiglas og Fine-Art aluminiumsprodukter kan sælger ikke garantere et 100% støvfrit resultat.

I tilfælde af transportskader er sælger ikke ansvarlig, hvis køber har kvitteret for god modtagelse. Sælger vil advare kunden om dette ved hjælp af et stort klistermærke på leveringen/emballagen.

Sælger er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke overholder brugsanvisningen for produkterne, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsanvisninger og opbevaringsråd.

Kunden skal holde sælger skadesløs for alle krav fra tredjemand om erstatning for skader, for hvilke sælgers ansvar er udelukket i disse vilkår og betingelser i forholdet til kunden.

Stk. 1 til 4 i denne artikel 10 gælder ikke, hvis kunden er en forbruger.

13. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Kunden er bekendt med, at de i forbindelse med aftalen leverede produkter, modeller, prøver, logoer, brochurer, billeder m.v. samt afledte produkter heraf kan være genstand for såvel sælgers som tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, hvilke rettigheder han skal respektere og ikke krænke.

Det er udtrykkeligt forbudt for kunden at anvende disse dokumenter, materialer og/eller produkter samt reklamemateriale til andre formål, at reproducere, at videregive, at stille til rådighed for tredjemand eller at overdrage dem til brug på anden måde end fastsat i aftalen mellem sælger og kunden, medmindre der foreligger udtrykkeligt skriftligt samtykke fra sælger.

Ved køb af et kunstbillede hos sælger erhverver kunden alene ejendomsretten til løsøret. Sælger forbliver til enhver tid indehaver af de fulde immaterielle rettigheder til kunstbilledet. Kunden må ikke reproducere, udleje, offentligt udstille eller anvende sælgers produkter, herunder kunstfotografier, til kommercielle formål. Det er dog tilladt for kunden at sælge produkter.

Hvis kunden bliver opmærksom på en krænkelse af industrielle/intellektuelle ejendomsrettigheder som beskrevet ovenfor, skal han straks rapportere dette til sælgeren.

Hvis bestemmelserne i denne artikel overtrædes, mister kunden en straks betalbar bøde på € 50.000 til sælgeren, uden at det berører sælgers ret til at kræve opfyldelse og/eller faktiske skader.

Ved at afgive en ordre på kopiering eller reproduktion af genstande, der er beskyttet af ophavsretsloven eller enhver ejendomsret, erklærer kunden, at ingen tredjeparts ophavsret krænkes, og skadesløsholder sælgeren i og uden for retten mod alle konsekvenser, både økonomiske og andre, der opstår som følge af kopiering eller reproduktion. Selv i tilfælde af, at der opstår økonomiske forpligtelser over for ophavsmanden eller dennes rettighedshavere som følge af kopieringen eller gengivelsen, skal disse bæres af kunden.

14. Diverse

Disse generelle vilkår og betingelser er udarbejdet på hollandsk. I tilfælde af oversættelse af de generelle vilkår og betingelser til et andet sprog, skal den hollandske version anses for at være autentisk, og alle anvendte udtryk skal læses og forstås i sammenhæng med det hollandske retssystem.

Disse generelle vilkår og betingelser kan kun ændres skriftligt. Dette krav om skriftlighed gælder også.

Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser skulle være ugyldig, bevarer de øvrige bestemmelser deres fulde virkning. I så fald skal parterne erstatte den ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse i overensstemmelse med formålet og hensigten med disse generelle vilkår og betingelser og på en sådan måde, at en ny bestemmelse adskiller sig så lidt som muligt fra den ugyldige bestemmelse.

15. Gældende lov og kompetent domstol

Disse generelle vilkår og betingelser og alle tilbud og aftaler mellem sælger og kunde er udelukkende underlagt hollandsk lov. Anvendelsen af Wiener købekonvention er udtrykkeligt udelukket.

Distriktsdomstolen i Overijssel (Almelo) har enekompetence til at behandle eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser eller en aftale, hvorved sælgeren også er fri til at indkalde kunden til at møde for den kompetente domstol på hans bopælssted.

KAPITEL II: WEBSHOP

I tilfælde af en ordre i sælgers webshop gælder bestemmelserne i dette kapitel II i disse generelle vilkår og betingelser i tillæg til bestemmelserne i kapitel I. I tilfælde af konflikt mellem kapitel I og kapitel II har bestemmelserne i kapitel II forrang.

16. Betænkningstid / fortrydelsesret

I tilfælde af et forbrugerkøb, der er indgået via sælgerens webshop, har kunden ret til at returnere alle eller en del af de leverede varer inden for en fortrydelsesperiode på 14 kalenderdage uden at angive grunde.

Fortrydelsesfristen i stk. 1 starter dagen efter, at kunden eller en af kunden på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har modtaget varerne, eller:

hvis kunden har bestilt flere varer i samme rækkefølge: den dag, hvor kunden, eller en tredjepart udpeget af ham, har modtaget de sidste varer.

hvis leveringen af en vare består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor kunden, eller en tredjepart udpeget af ham, har modtaget den sidste forsendelse eller del;

Fortrydelsesretten gælder dog ikke for:

for aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor kunden, eller en tredjepart udpeget af ham, modtog det første produkt.

  • varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer, f.eks. specialfremstillede produkter, eller som har en klart personlig karakter;
  • serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, og kun når udførelsen er påbegyndt med kundens udtrykkelige forudgående samtykke, og kunden har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, så snart sælgeren har udført aftalen fuldt ud.

Dette betyder, at kunden ikke kan tilbagekalde produkter, der er produceret af sælgeren på kundens anmodning, og som er personaliserede fotoprodukter.

17. Kundens forpligtelser i betænkningstiden

I betænkningstiden skal kunden behandle varerne og emballagen med omhu. Han må kun pakke varerne ud eller bruge dem i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere varernes art, egenskaber og funktion. Grundprincippet er, at kunden kun må håndtere og undersøge varen, som han ville have lov til i en butik.

Kunden hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes en anden måde at håndtere varen på, end hvad der er tilladt efter stk. 1.

18. Kundens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal han underrette sælgeren inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af fortrydelsesformularen eller på en anden utvetydig måde.

Snarest muligt, dog senest 14 dage fra dagen efter den i stk. 1 nævnte meddelelse, skal kunden returnere varerne eller overdrage dem til (en bemyndiget repræsentant for) sælgeren.

Kunden skal returnere varerne med alt leveret tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i deres oprindelige stand og emballage, og i overensstemmelse med de instruktioner, der er givet af sælgeren.

Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos kunden. Kunden skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. gennem bevis for postlevering.

Kunden skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Hvis kunden fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af tjenesten påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal kunden skylde sælgeren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, der er opfyldt af sælgeren på tidspunktet for fortrydelsen sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.

19. Sælgers forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Sælger skal tilbagebetale alle betalinger foretaget af kunden, herunder eventuelle leveringsomkostninger opkrævet af sælger for de returnerede varer, uden forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor kunden meddeler ham om tilbagetrædelsen. Medmindre sælger tilbyder selv at afhente varerne, kan han tilbageholde tilbagebetalingen, indtil han har modtaget varerne, eller indtil kunden beviser, at han har returneret varerne, alt efter hvilken dato der er den første. Ved returnering af hele købet refunderes det fulde købsbeløb inklusive eventuelle opkrævede forsendelses- og/eller betalingsomkostninger til kunden. Omkostningerne ved returnering af varerne skal bæres af kunden. Hvis kun en del af varerne returneres, vil kun købsværdien af de returnerede varer blive refunderet.

Sælgeren skal bruge samme betalingsmiddel, som kunden har brugt til tilbagebetaling, medmindre kunden accepterer en anden metode.

Hvis kunden har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er sælgeren ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger for den dyrere metode.

Returnering af varerne sker udelukkende for kundens regning og risiko.

20. Klageprocedure

Sælger har en klageprocedure og skal håndtere klager i overensstemmelse med denne klageprocedure. Kunden kan også indgive en klage til EU's tvistbilæggelsesplatform på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klager over opfyldelsen af aftalen skal indgives til Sælger inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglerne, fuldt og tydeligt beskrevet. Klager kan indberettes til: klantenservice@printingambitions.com.

Klager indgivet til Sælger vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil sælgeren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.

Under alle omstændigheder skal kunden give sælgeren 4 uger til at løse klagen efter gensidig aftale. Efter denne periode opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

En klage over et produkt, en tjeneste eller sælgerens service kan også indsendes via en klageformular fra Stichting Webshop Keurmerks hjemmeside www.keurmerk.info. Klagen vil derefter blive sendt både til sælgeren og til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, der er åben for tvistbilæggelsesproceduren.

21. Tvister Stichting Webshop Keurmerk

Tvister mellem kunden og sælgeren om indgåelse eller udførelse af kontrakter vedrørende produkter, der skal leveres eller leveres af sælgeren, kan indgives til Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl) under overholdelse af nedenstående bestemmelser.

En tvist vil kun blive behandlet af tvistudvalget, hvis kunden først har indsendt sin klage til sælgeren inden for 8 dage.

Senest tre måneder efter, at tvisten er opstået, skal tvisten indgives skriftligt til Tvistighedsnævnet.

Såfremt kunden ønsker at indbringe en tvist for Tvistighedsnævnet, er sælger bundet af dette valg. Hvis sælger ønsker at gøre dette, skal kunden inden fem uger efter en skriftlig anmodning herom fra sælger skriftligt angive, om han ønsker at gøre dette eller at få tvisten behandlet af den kompetente domstol. Såfremt sælger ikke inden for fristen på 5 uger har hørt kundens valg, er sælger berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.

Tvistighedsnævnet træffer afgørelse i henhold til de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsnævnets reglement. Tvistighedsnævnets afgørelser er bindende rådgivning.

Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller indstiller behandlingen, hvis sælger er gået i betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sin erhvervsvirksomhed, inden en tvist er blevet behandlet af nævnet på mødet, og der er afsagt en endelig kendelse.

Hvis et andet tvistudvalg end Geschillencommissie Webshop er autoriseret eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), har Geschillencommissie Webshop enekompetence for tvister, der hovedsageligt vedrører metoden for fjernsalg eller levering af tjenester. For alle andre tvister har det andet tvistudvalg, der er anerkendt af SGC eller Kifid, enekompetence.

22. Branchegaranti Stichting Webshop Keurmerk

Webshop Keurmerk garanterer sine medlemmer opfyldelse af den bindende udtalelse fra tvistudvalget Webshop, medmindre medlemmet beslutter at sende den bindende udtalelse inden for to måneder til prøvelse ved retten. Garantien gælder igen, hvis den bindende udtalelse fastholdes efter domstolsprøvelse, og dommen, hvoraf dette fremgår, er blevet endelig. Op til et beløb på €10.000,- pr. bindende udtalelse udbetales dette beløb til kunden af Webshop Keurmerk. For beløb større end €10.000,- pr. bindende udtalelse udbetales €10.000,-. For det overskydende beløb har Webshop Keurmerk en forpligtelse til at gøre sit bedste for at sikre, at medlemmet overholder den bindende udtalelse.

Anvendelsen af denne garanti kræver, at kunden indgiver en skriftlig klage til Stichting Webshop Keurmerk og overfører sit krav på sælgeren til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis kravet mod sælger overstiger €10.000,-, vil kunden blive tilbudt at overdrage sit krav, for så vidt det overstiger beløbet på €10.000,- til Stichting Webshop Keurmerk, hvorefter denne organisation i eget navn og omkostninger vil søge betaling heraf ved domstolene til kunden.

KAPITEL III BETALING I RESTANCE

I tilfælde af en ordre i sælgers webshop, hvor kunden vælger at betale i restance, gælder bestemmelserne i dette kapitel III i disse generelle vilkår og betingelser i tillæg til bestemmelserne i kapitel I og II. I tilfælde af konflikt mellem de førstnævnte kapitler og det sidstnævnte kapitel III, skal sidstnævnte have forrang.

Hvis kunden bruger sælgers efterbetalingstjeneste, accepterer kunden betalingsbetingelserne for Arvato Finance B.V., der handler under navnet AfterPay. Sælger er ikke ansvarlig for indholdet af AfterPays betalingsbetingelser.

BETALINGSBETINGELSER FOR FORBRUGERE

Accept- og betalingsbetingelser for Arvato Finance B.V., der handler som AfterPay

(Version 3.0, maj 2018)

Nærværende aftalevilkår gælder for kundens besøg på AfterPays hjemmeside, kundens ansøgning om efterfølgende betaling og vurdering heraf samt efter godkendelse af ansøgningen på AfterPays betalingstjeneste.

Artikel 1 Vurdering af ansøgning

1.1. Du har afgivet en ordre og har valgt at betale via efterbetalingstjenesten (AfterPay) fra Arvato Finance B.V., der handler under handelsnavnet AfterPay (herefter "AfterPay"). Dit valg fører ikke umiddelbart til en aftale med forhandleren, der giver dig mulighed for at betale via AfterPay. Forhandleren og AfterPay forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afvise din anmodning uden at angive grunde. Dette afhænger af resultatet af verificeringen af dine data.

1.2. Hvis det er muligt, vil du modtage resultatet af vurderingen direkte online, herunder om din anmodning er betinget godkendt eller ej. Denne betingede godkendelse er i princippet kun resultatet af et datatjek fra vores side. Hvis du ønsker det, kan du få skriftlig besked om dette med en begrundelse. Du kan også kontakte AfterPay kundeservice telefonisk efter en arbejdsdag.

1.3. AfterPay kan inden for en arbejdsdag efter den første betingede accept af din anmodning om at betale med AfterPay, konvertere dette til et afslag på at honorere en anmodning og dermed afvise din brug af en betaling med AfterPay. Den betingede accept hænger sammen med, at godkendelsen på nuværende tidspunkt kun er resultatet af en begrænset datakontrol.

1.4. Enhver erhvervsdrivende har ret til at kontrollere dig som forbruger ved indgåelse af en købsaftale. Til dette formål bruger forhandleren AfterPay, hvis du vælger at betale med AfterPay. Til dette formål er det nødvendigt at oplyse følgende data:

1. navn og kontaktoplysninger. Denne adresse må ikke være en postboksadresse og skal være i Holland;

2. registreringsnummeret i handelskammerets handelsregister, hvis du køber gennem din virksomhed (enkeltmandsvirksomhed/vof/partnerskab);

3.Hvis du ønsker at betale som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller partnerskab, skal du også angive navnene på ejeren af enkeltmandsvirksomheden eller partnere eller associerede, der juridisk repræsenterer virksomheden i ansøgningen;

4. det bankkontonummer, som du vil betale AfterPay med (i tilfælde af en engangstilladelse);

1.5. For at kunne betale med AfterPay skal du opfylde følgende betingelser:

Du har en fakturerings- og leveringsadresse i Holland. Denne adresse må ikke være en postboks;

Du er ikke erklæret konkurs eller har fået betalingsstandsning eller er sat under værgemål eller administration, eller der er ikke indgivet en sådan ansøgning. Du er heller ikke i en situation, hvor du er holdt op med at betale din gæld til tiden.

Du har dispositionsret eller er repræsenteret af den person, der lovligt kan repræsentere dig og er bemyndiget til at handle på dine vegne.

Værdien af ordren er ikke lavere eller højere end det beløb, forhandleren tillader dig at betale bagefter;

Ved at give dine data, for at få lov til at bruge AfterPay-betalingsløsningen, giver du udtrykkeligt AfterPay tilladelse til at behandle dine data og teste dem på en sådan måde, at AfterPay korrekt og omhyggeligt kan vurdere og lade dig vide, om din anmodning om betaling er (betinget) accepteret;

Du erklærer ved hjælp af denne anmodning om betaling med AfterPay, at du er i stand til og villig til fuldt ud og rettidigt at opfylde de betalingsforpligtelser, der følger af din ordre, ved at betale til AfterPay i Heerenveen.

Artikel 2 Betalingsmetode

2.1. Dit valg af at betale med AfterPays betalingstjeneste indebærer, efter accept af din anmodning, at rettighederne vedrørende det beløb, du skylder for den ordre, du har afgivet, overføres af forhandleren til AfterPay. Det betyder, at du efter accept fra AfterPay kun kan betale til AfterPay i frigørende form. AfterPay sender dig en faktura med angivelse af det skyldige beløb, separat fra leveringen af ordren. Fakturaen kan være digital via e-mail eller standard europæisk direkte debitering. Hvis du betaler til en anden part end AfterPay, vil dette ikke påvirke din betalingsforpligtelse over for AfterPay. Du skal derefter betale (igen) til AfterPay i Heerenveen.

2.2. AfterPay forbeholder sig ret til - i det omfang loven tillader det - ikke at refundere nogen betaling og/eller andre omkostninger, hvis du returnerer ordren.

2.3. Hvis du vælger AfterPay-betalingstjenesten i kombination med direkte debitering, giver du udtrykkeligt AfterPay tilladelse til automatisk at opkræve (leverings)omkostningerne på det (bank)kontonummer, du har angivet, og du har betalt fuldt ud, når opkrævningen er gennemført med succes, og perioden for tilbageførsel er udløbet. Når din anmodning om at betale via AfterPay er accepteret, og du vil betale via standard europæisk direkte debitering, sender vi dig en forhåndsmeddelelse, hvor vi bekræfter din direkte debiteringsordre. Du vil modtage denne forhåndsbesked 5 dage før, vi opkræver pengene. Ved at vælge AfterPay-betalingstjenesten accepterer du 5-dages-perioden.

2.4. AfterPay er bemyndiget til at udøve de samme rettigheder, som forhandleren kan/kunne udøve over for dig i kraft af ordren.

2.5. AfterPay er til enhver tid berettiget til ensidigt at overdrage kravet mod dig til tredjemand.

Artikel 3 Omkostninger ved betalingsordrer

3.1. Eventuelle (bank)behandlingsomkostninger ved anmodning om betalingsordre(r) er for din regning og risiko.

3.2. Hvis du har valgt at betale via standard europæisk direkte debitering, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig saldo på det kontonummer, du har angivet. Hvis AfterPay ikke er i stand til at opkræve det skyldige beløb fra din konto, kan AfterPay opkræve omkostninger (tillægsgebyr). Du kan undgå dette ved at betale til tiden. Hvis AfterPay undlader at inddrive, selv efter at du har misligholdt, vil kravet blive givet ud af hånden, og du vil blive opkrævet højere omkostninger (udenretslige inddrivelsesomkostninger).

3.3. Op til en dag før inkassotransaktionen kan du lovligt tilbagekalde inkassoordren. I så fald gælder artikel 6.1., og AfterPay kan også opkræve omkostninger ud over bestemmelserne i artikel 6.

Artikel 4 Betalingsfrist

Din betaling skal være modtaget af AfterPay senest 14 dage efter fakturadato, medmindre en anden frist er aftalt skriftligt med dig.

Artikel 5 Ændring af adresse

Du er forpligtet til at underrette AfterPay om enhver (e-mail) adresseændring. Indtil AfterPay har modtaget en adresseændring, anses du for at befinde dig på den adresse, som AfterPay sidst havde kendskab til. Adresseændringer skal meddeles pr. e-mail eller skriftligt til kundeservice hos Arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefon 020 7230 270. For et telefonopkald til AfterPay betaler du kun omkostningerne hos din telefonudbyder.

Artikel 6 Misligholdelse

6.1. Hvis du ikke betaler inden for den periode, der er nævnt i artikel 4, forfalder det skyldige beløb straks til betaling, og du er i misligholdelse uden yderligere varsel.

6.2. Hvis du ikke har betalt senest 14 dage efter fakturadatoen, sender AfterPay dig en påmindelse for at underrette dig om overskridelsen af betalingsfristen. Hvis du ikke reagerer på denne påmindelse, vil AfterPay sende dig en (anden) skriftlig påmindelse, og AfterPay vil tilføje administrationsomkostninger til det skyldige beløb. Hvis du heller ikke reagerer på denne påmindelse, og AfterPay bliver nødt til at sende dig en stævning, vil administrationsomkostningerne blive forhøjet igen.

6.3. Fra den dato, hvor du er i misligholdelse, er AfterPay berettiget til at opkræve den lovpligtige rente pr. måned på det skyldige beløb, du skylder også administrative omkostninger i henhold til loven om opkrævningsomkostninger i forbindelse med de betalingspåmindelser, der sendes af AfterPay, og AfterPay skal opkræve dig alle rimelige omkostninger for at opnå tilfredshed, både udenretslige og retslige. Hvis du vælger direkte debitering eller enkeltstående direkte debitering, er AfterPay berettiget til at debitere det samlede skyldige beløb, inklusive omkostninger og renter, fra din bankkonto ved hjælp af direkte debitering eller enkeltstående direkte debitering. Det mindste beløb, som AfterPay opkræver for udenretslige inkassoomkostninger i tilfælde af misligholdelse, er € 40 (fyrre euro).

6.4. Hvis der er opstået omkostninger på grund af din tilregnelige forsømmelse (misligholdelse), vil efterfølgende betalinger foretaget af dig først blive fratrukket de omkostninger, der er opstået i mellemtiden. Først når de påløbne omkostninger er betalt fuldt ud, kan din betaling trækkes fra det beløb, som du oprindeligt skyldte.

Artikel 7 Beskyttelse af fysiske personers personoplysninger og brug af data

AfterPay respekterer alles privatliv og sikrer, at oplysninger om fysiske personer behandles fortroligt. AfterPay behandler personoplysninger for at bekræfte din identitet, for at kontrollere din betalingsevne efter betaling, af administrative årsager, for at forhindre svindel, for risikovurdering, for at forhindre hvidvaskning af penge og for at overholde juridiske forpligtelser. Persondata er oplysninger, der direkte eller indirekte kan spores til dig.

Nedenfor er eksempler på de typer af personoplysninger, som AfterPay kan behandle:

Kontaktoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer

Betalingsoplysninger: fakturadetaljer, kontonummer

Finansielle oplysninger: negativ betalingshistorik, WSNP-meddelelse

Oplysninger om varer/tjenester: detaljer om din ordre

Historiske oplysninger: din ordrehistorik hos AfterPay

Vi genbruger de data, du tidligere har givet os, og kan dele disse oplysninger med et kreditoplysningsbureau og screeningfirmaer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge med det formål at vurdere din kreditværdighed, en risikovurdering og for at bekræfte din identitet, før du kan bruge AfterPay.

Hvis du tidligere har brugt AfterPays tjenester, kan oplysninger om dig være blevet gemt af f.eks. administrative årsager. Hvor det er muligt, vil AfterPay bruge disse oplysninger til at bekræfte din identitet og til at forenkle brugen af AfterPay. AfterPay bruger elektronisk kommunikation (e-mail, sms) til at komme i kontakt med dig. Du har ret til at få adgang til, rette og slette personlige data, som AfterPay er i besiddelse af. Disse anmodninger kan sendes til privacy@afterpay.nl.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til den webshop, hvor du bestilte (af administrative årsager), og til myndigheder eller andre statslige institutioner, når AfterPay kræver det. AfterPay kan også dele dine persondata med andre virksomheder inden for Arvato Financial Solutions Group.

AfterPay er i sidste ende ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og henviser til sin databeskyttelseserklæring for en fuldstændig beskrivelse af AfterPays behandling af personoplysninger. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du også erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Artikel 8 Cookies

AfterPay bruger cookies på sin hjemmeside. Cookies er små filer, der midlertidigt placeres på din harddisk, og som bruges til at indsamle oplysninger om brugen af AfterPays hjemmeside. Dette gør det muligt automatisk at genkende din computer, næste gang du besøger vores hjemmeside. Afhængigt af dine indstillinger kan din internetbrowser automatisk acceptere cookies. Du kan til enhver tid ændre dine browserindstillinger og også bruge AfterPay-webstedet uden cookies.

Artikel 9 Ansvar

9.1. AfterPay kan kun holdes ansvarlig for skader, der kan tilskrives AfterPays forsæt eller grove uagtsomhed, eller som er opstået på grund af omstændigheder, der er på AfterPays egen risiko i henhold til ufravigelige retsregler. AfterPay er aldrig ansvarlig for følge- eller driftstab, indirekte tab og tabt fortjeneste eller omsætning.

9.2. Hvis AfterPay, uanset årsag, er forpligtet til at erstatte en skade, kan erstatningen aldrig overstige et beløb svarende til fakturaværdien for det produkt eller den tjeneste, der forårsager skaden.

Artikel 10 Gældende lov og kompetent domstol

AfterPay's tjenester og alle kontrakter, der indgås, er underlagt hollandsk lov. Tvister skal indbringes for den kompetente domstol i det nordlige Holland, medmindre loven udtrykkeligt udpeger en anden domstol som kompetent.

BETALINGSBETINGELSER FOR VIRKSOMHEDER

Nærværende kontraktbetingelser gælder for besøg på Afterpays hjemmeside, kundens ansøgning om at betale i restance og vurdering heraf og efter godkendelse af e ansøgning til Afterpays betalingstjeneste. Udtrykket "ansøger", der anvendes i de følgende artikler, henviser til den virksomhed, der ansøger om at bruge AfterPay-betalingstjenesten.

Artikel 1 Vurdering af ansøgning

Hvis du som virksomhed (herefter også "virksomhed") anmoder leverandøren om at få lov til at betale via efterbetalingstjenesten (AfterPay®) fra Arvato Finance B.V., der handler under navnet AfterPay (herefter "AfterPay"), fører dette ikke umiddelbart til en aftale, der giver dig lov til at betale via AfterPay. Leverandøren og AfterPay forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afvise en ansøgning uden begrundelse. Hvis det er muligt, vil du straks blive vist online, om din anmodning er godkendt eller betinget godkendt. Denne betingede godkendelse er i princippet kun resultatet af en datakontrol fra vores side. Hvis du ønsker det, kan du modtage en skriftlig meddelelse med begrundelse. Du kan også kontakte AfterPays kundeservice telefonisk efter en arbejdsdag.

AfterPay kan inden for en arbejdsdag efter den første betingede accept af din ansøgning om at betale med AfterPay®, konvertere den til et afslag på at imødekomme en ansøgning og dermed afvise, at du gør brug af en betaling med AfterPay®. Betinget accept hænger sammen med, at godkendelsen indtil videre kun er resultatet af en begrænset datakontrol.

Enhver leverandør har ret til at verificere en købsaftale med en forbruger, når den er indgået. Til dette formål bruger leverandøren AfterPay, hvis du som virksomhed vælger at betale med AfterPay®. Til dette formål er det nødvendigt at oplyse følgende data:

NAW og kontaktoplysninger. Denne adresse må ikke være en postboksadresse og skal være i Holland;

Virksomhedens registreringsnummer i handelskammerets handelsregister;

Navnene på ejeren af enkeltmandsvirksomheden eller partnere eller associerede partnere i det generelle partnerskab, der lovligt repræsenterer virksomheden i ansøgningen, i tilfælde af et selskab med begrænset ansvar den person, der kan repræsentere denne virksomhed i indgåelsen af dette køb eller denne tjeneste, som du som virksomhed beder om at betale via AfterPay;

Bankkontonummeret på den virksomhed, der anmoder om betaling med AfterPay®.

For at kunne betale med AfterPay®, skal du som virksomhed opfylde følgende betingelser:

Virksomheden har en faktura- og leveringsadresse i Holland. Denne adresse må ikke være en postboks;

Virksomheden er ikke erklæret konkurs eller har fået betalingsstandsning, eller (i tilfælde af interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder) du er ikke sat under værgemål eller administration, eller der er ikke indsendt en sådan ansøgning. Virksomheden er heller ikke i en situation, hvor den er ophørt med at betale sin gæld til tiden.

Du repræsenteres som virksomhed af den person, der juridisk kan repræsentere virksomheden, og som er bemyndiget til at handle på vegne af virksomheden.

Værdien af ordren er ikke lavere eller højere end det beløb, leverandøren tillader dig at betale i restance;

Ved at levere virksomhedsdata for at få lov til at bruge betalingsløsningen AfterPay®, giver du udtrykkeligt tilladelse til, på vegne af virksomheden, at behandle disse data og teste dem på en sådan måde, at AfterPay korrekt og omhyggeligt kan vurdere og lade dig vide, om betalingsanmodningen er (betinget) accepteret;

Ved hjælp af denne ansøgning om betaling med AfterPay® erklærer virksomheden, at den kan og vil opfylde de betalingsforpligtelser, der følger af din ordre/serviceanmodning, fuldt ud og rettidigt ved at betale til AfterPay i Heerenveen.

Artikel 2 Betalingsmetode

Valget om at betale med AfterPay-betalingstjenesten® af AfterPay betyder, at efter accept af din anmodning herom, overføres rettighederne vedrørende det beløb, som du som virksomhed skylder som følge af den ordre/serviceanmodning, du har foretaget, fra leverandøren til AfterPay. Det betyder, at du efter AfterPays accept kun kan betale til AfterPay med fuld frigørelse. AfterPay sender dig en faktura for dette, med angivelse af det skyldige beløb, separat fra levering af ordren. Fakturaen kan være digital via e-mail eller på papir med posten eller via standard europæisk direkte debitering. Hvis virksomheden betaler til en anden end AfterPay, forbliver betalingsforpligtelsen over for AfterPay intakt. Virksomheden skal så (igen) betale til AfterPay i Heerenveen.

AfterPay forbeholder sig ret til - i det omfang loven tillader det - ikke at refundere nogen betaling og/eller andre omkostninger, hvis du returnerer ordren/opsiger aftalen med leverandøren.

Hvis virksomheden vælger efterbetalingstjenesten AfterPay® i kombination med direkte debitering, giver du som virksomhed udtrykkeligt AfterPay tilladelse til automatisk at opkræve omkostningerne på det (bank)kontonummer, som virksomheden har oplyst, og betalingen frigives, så snart den direkte debitering er gennemført, og perioden for tilbageførsel er udløbet. Så snart din anmodning om at betale via AfterPay® er accepteret, og virksomheden vil betale via den almindelige europæiske direkte debitering, sender vi virksomheden en forhåndsmeddelelse, hvor vi bekræfter denne direkte debiteringsordre. Virksomheden vil modtage denne forhåndsbesked 5 dage før, vi opkræver pengene. Ved at vælge betalingstjenesten AfterPay® accepterer virksomheden denne 5-dages periode.

AfterPay er bemyndiget til at udøve de samme rettigheder, som leverandøren kan/kunne udøve i henhold til ordren/ydelsen til din virksomhed.

AfterPay er til enhver tid berettiget til ensidigt at overdrage kravet mod virksomheden til tredjemand.

Artikel 3 Omkostninger ved betalingsordrer

Eventuelle (bank)behandlingsomkostninger for virksomhedens betalingsordre(r) er for dennes regning og risiko.

Hvis virksomheden har valgt muligheden for at betale via standard europæisk direkte debitering, skal virksomheden sikre, at der er tilstrækkelig balance på det kontonummer, der er angivet af virksomheden. For ikke at være i stand til at opkræve det skyldige beløb fra virksomhedens bankkonto, kan AfterPay opkræve omkostninger (tillægsgebyr). Dette kan undgås ved rettidig betaling. Hvis AfterPay undlader at opkræve, selv efter at virksomheden er i misligholdelse, vil kravet blive givet ud af hånden, og der vil blive opkrævet højere omkostninger (udenretslige opkrævningsomkostninger).

Op til en dag før inkassotransaktionen kan virksomheden lovligt tilbagekalde inkassoordren. I så fald gælder artikel 6.1, og AfterPay kan også opkræve omkostninger ud over bestemmelserne i artikel 6.

Artikel 4 Betalingsfrist

Den betaling, som virksomheden skylder ved at indgå aftalen med leverandøren, skal være modtaget af AfterPay inden for en periode på 30 dage efter fakturadatoen, medmindre en anden periode er aftalt skriftligt med dig som virksomhed.

Artikel 5 Ændring af adresse

Du er som virksomhed forpligtet til at informere AfterPay om enhver ændring af adresse og e-mail. Indtil AfterPay har modtaget en adresseændring, anses virksomheden for at være beliggende på den sidste adresse, som AfterPay har kendskab til. Adresseændringer skal meddeles pr. e-mail eller skriftligt til kundeservice hos Arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefon 020 - 7 230 270.

Artikel 6 Misligholdelse

Hvis virksomheden ikke betaler inden for den periode, der er nævnt i artikel 4, forfalder det skyldige beløb straks til betaling, og du, virksomheden, er i misligholdelse uden yderligere varsel om misligholdelse.

Hvis virksomheden ikke har betalt inden for 14 dage efter fakturadato, sender AfterPay en påmindelse til virksomheden for at gøre opmærksom på, at betalingsfristen er overskredet. Hvis virksomheden ikke reagerer på denne påmindelse, sender AfterPay en (anden) skriftlig påmindelse, og AfterPay forhøjer det skyldige beløb med administrationsomkostninger. Hvis denne rykker heller ikke efterkommes, og AfterPay bliver nødt til at sende en stævning, vil administrationsomkostningerne blive forhøjet igen.

Fra den dato, hvor virksomheden er i misligholdelse, er AfterPay berettiget til at opkræve den lovpligtige rente pr. måned på det beløb, som virksomheden skylder, du som virksomhed skylder også administrationsomkostninger i forbindelse med de betalingspåmindelser, der sendes af AfterPay, og AfterPay skal opkræve alle rimelige omkostninger for at opnå betaling, både udenretslige og retslige. Hvis AfterPay vælger direkte debitering eller enkeltstående direkte debitering, er AfterPay berettiget til at debitere det samlede skyldige beløb inklusive omkostninger og renter fra virksomhedens bankkonto ved direkte debitering eller enkeltstående direkte debitering. Det mindste beløb, som AfterPay opkræver for udenretslige inkassoomkostninger i tilfælde af misligholdelse, er € 40 (fyrre euro).

Hvis der er opstået omkostninger på grund af en tilregnelig fejl (misligholdelse) fra virksomhedens side, vil efterfølgende betalinger foretaget af virksomheden først blive anvendt til at reducere de omkostninger, der er opstået i mellemtiden. Først når de påløbne omkostninger er betalt fuldt ud, kan betalingen trækkes fra det beløb, som virksomheden oprindeligt skyldte.

Artikel 7 Beskyttelse af fysiske personers personlige data og brug af data

AfterPay respekterer alles privatliv og sikrer, at oplysninger om fysiske personer behandles fortroligt. Til dette formål henviser AfterPay til sin fortrolighedserklæring, som er offentliggjort på hjemmesiden www.afterpay.nl. Der kan du læse alt om behandlingen af personoplysninger, samt anmode om adgang til de personoplysninger, der behandles, og hvordan du udøver dine rettigheder i henhold til loven om beskyttelse af personoplysninger.

Artikel 8 Ansvar

AfterPay kan kun holdes ansvarlig for skader, som kan tilskrives AfterPays forsæt eller grove uagtsomhed, eller som er forårsaget af omstændigheder, som AfterPay bærer risikoen for i henhold til ufravigelige retsregler. AfterPay er aldrig ansvarlig for følgeskader, indirekte skader og tab af fortjeneste eller omsætning.

Hvis AfterPay, uanset årsag, er forpligtet til at erstatte en skade, kan erstatningen aldrig overstige et beløb svarende til fakturaværdien for det produkt eller den tjeneste, der forårsager skaden.

Artikel 9 Gældende lov og kompetent domstol

AfterPay's tjenester og alle kontrakter, der indgås, er underlagt hollandsk lov. Tvister skal indbringes for den kompetente domstol i Zwolle, Holland, medmindre loven udtrykkeligt udpeger en anden domstol som kompetent.